You are here

Tấm bàn đầm

Tấm bàn đầm (bàn là) / Asphalt paver screed / Scread Plate