You are here

bàn đầm

Tấm bàn đầm (bàn là) / Asphalt paver screed / Scread Plate