You are here

Máy cáo bóc W2100 / Milling Machine Wirtgen W2100

  Kích vào hình để xem hình to hơn
Giá: 
117.000 EURO CIF Ho Chi Minh, Viet Nam
Nhà sản xuất: 
VOGELE - GERMANY

Máy cáo bóc hiệu Wirtgen, Model: W2100 / Milling Machine Wirtgen W2100

Vệt cào rộng 2100mm

Máy đã chuyển giao cho khách hàng